Anna palautetta

Käytössämme on sähköinen, reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta voitte antaa palautetta saamastanne hoidosta tai palvelusta.

Huom! Järjestelmää on päivitetty kevään 2023 aikana. Palautteesi tallentuu järjestelmään päivityksestä huolimatta. Palautteen käsittelyssä voi esiintyä viivettä. 

Mikäli teillä on palveluun tai hoitoon liittyviä akuutteja kysymyksiä, epäselviä asioita tai koette niissä tapahtuneen virheen, keskustelkaa ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

Anna palautetta sote-palveluista

Mikäli haluatte palautteeseenne vastauksen, jättäkää yhteystietonne palautelomakkeelle. Palautteen voi antaa myös nimettömänä.

Huomioitavaa palautteen antamisesta:

 • Pa­laut­tee­seen ei saa lait­taa hen­ki­lö­tun­nus­ta tai muuta arkaluonteista ja luot­ta­muk­sel­lis­ta tie­toa omas­ta tai toi­sen hoi­dos­ta.
 • Palautelomakkeen kautta ei voi varata tai perua ai­ko­ja tut­ki­muk­siin, hoi­toi­hin tai pal­ve­lui­hin.
 • Tie­to­suo­ja­syis­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta hoi­toa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin ei vas­ta­ta pa­lau­te­jär­jes­tel­män kaut­ta. 
 • Kirjatkaa avoimeen kenttään myös palautetta koskevan yksikön tiedot, jos ne ovat tiedossanne. 
 • Jos koet potilaana tai sosiaalihuollon asiakkaaana tulleesi sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, voit selvitellä tilannettasi sosiaali- ja potilasasiamiehen kanssa.
 • Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan yksikön sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. 

Pelastustoimen asiakaspalaute 

Mikäli haluat antaa palautetta pelastustoimen palveluista, ole hyvä,  ja käytä alla olevaa palautelomaketta.

Sosiaali- ja potilasasiamies

 • neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä

Sosiaali- ja potilasasiamies ei toimi oikeudellisesti asiakkaiden etujen ajajana, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen toteutumiseksi. Sosiaali- ja potilasasiamies ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa hoitoa antaneen yksikön tai sen henkilökunnan toimintaan. Asiamiehen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Muistutus

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollossa tai terveydenhuollossa saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä muistutuksen. 

Muistutus tehdään joko

 • vapaamuotoisena kirjeenä
 • muistutuslomakkeella
 • erityistilanteessa suullisesti.

Sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon on annettava muistutukseen kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perusteltava.

Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (410004).pdf(pdf, 144.55 KB)

Väärinkäytösilmoitus

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään.