VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluva VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke pyrkii korjaamaan koronapandemian seurauksia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää keskustelee käytävällä.

VaKeHyva – hyvät palvelut -hankkeessa kehitetään keinoja koronavirustilanteen aiheuttaman hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeessa kehitetään keinoja koronavirustilanteen aiheuttaman hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseksi sekä hoitotakuun toteutumisen edistämiseksi. Hankkeen avulla panostetaan erityisesti siihen, että yhä useampi hyvinvointialueen asukas pääsisi kiireettömään hoitoon viikon kuluessa hoidon tarpeen arviosta.

Hoitoon pääsyn parantamiseen tähtäävää kehittämistyötä suunnataan asiakasryhmille, joiden on alueella tehdyn selvitystyön myötä tunnistettu olevan koronapandemian myötä erityisen heikossa tai haavoittuvassa asemassa:

  • Nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia päihde- tai mielenterveyshäiriöitä
  • Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä omaavat tai niiden riskissä olevat
  • Pitkäaikaissairaat tai pitkäaikaissairauden riskissä olevat
  • Ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta
  • Maahan muuttaneet lapset, nuoret ja perheet, joilla on todettua tai piilevää työ- ja toimintakykyyn liittyvää tai psykososiaalisen tuen tai hoidon tarvetta

Hankkeen kehittämistyötä viedään eteenpäin neljän kehittämiskärjen kautta: HyväTerveyskeskus, HyväPerhekeskus, HyväIkä ja HyväHyte. Näistä kolme ensimmäistä keskittyy erityisesti hoitoon pääsyn parantamiseen sekä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseen ja neljäs hoitotakuun toteutumisen edistämiseen vahvistamalla ennaltaehkäisyä sekä ongelmien varhaista tunnistamista.

Hankerahoituksen myötä alueella panostetaan myös ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen ja sosiaalisen raportoinnin mallinnukseen. Lisäksi hankkeen avulla otetaan käyttöön kansalaisten digitaalisia palveluja ja ammattilaisten digitaalisia järjestelmiä, joiden on tarkoitus tehdä sujuvammaksi sekä asiakkaan palvelupolkuja että ammattilaisten työprosesseja. Digitaalisten palvelujen kehittämistyöllä laajennetaan ja täydennetään fyysisiä palveluja, mikä tukee osaltaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamista nopeuttamalla ja helpottamalla hoitoon pääsyä.

Kehittämisen painopisteet on valittu aiemmissa sote-uudistukseen liittyvissä hankkeissa ja hyvinvointialueella tunnistettujen tarpeiden sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden pohjalta, ja ne perustuvat alueella tehtyyn selvitykseen haavoittuvassa asemassa olevista asiakasryhmistä.

Hanke kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jonka tavoitteena on tukea ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Kokonaisuudessaan ohjelman tavoitteet koskettavat koko yhteiskuntaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on osa ohjelman laajempaa kokonaisuutta. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoiselta Next Generation EU -elpymisvälineeltä.

VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeella on yhdyspintaa myös kansalliseen sote-uudistusohjelmaan liittyvän Vantaa-Kerava -sote: Asukkaan asialla -hankkeen kanssa sekä alueella tehtävään muuhun kehittämistyöhön.

Hankkeen 1. kausi on toteutettu vuonna 2022 Vantaan kaupungin hallinnoimana. VaKeHyva – Hyvät palvelut – hankkeen 2. kausi käynnistyy vuoden 2023 alussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallinnoimana ja kehittämistyötä jatketaan aina vuoden 2025 loppuun asti.

 

Next Generation EU -tunnus

Vakehyvia uutisia -uutiskirje

Täältä voit lukea Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä sen kehittämishankkeiden yhteisen uutiskirjeen viime julkaisut!

Lisätietoja

Johanna Hämäläinen

VaKeHyva - Hyvät palvelut -hanke
Projektipäällikkö
040 355 4744 johanna.hamalainen@vantaa.fi