Forskningsverksamhet och lärdomsprov

Vanda och Kervo välfärdsområde erbjuder många möjligheter att göra lärdomsprov och forskning.

För alla forskningar och lärdomsprov, där man samlar in eller behandlar personuppgifter krävs det forskningstillstånd. Tillstånd behövs även, om man gör en offentlig rapport eller publikation av resultaten. Forskningen ska uppfylla de forskningsetiska krav och forskningens målpersoner ska ge sitt samtycke för deltagandet i forskningen. Även en forskare som hör till välfärdsområdets personal ska ansöka om forskningstillstånd.

Forskningstillstånd behövs i allmänhet inte för inlärnings- och utvecklingsuppgifter i sådana praktikperioder där man inte hanterar personuppgifter. I Vanda och Kervo välfärdsområde förutsätts dock anmälan i dessa situationer.

En kontaktperson från välfärdsområdet ska utses för forskningen innan man ansöker om forskningstillstånd. Kontaktpersonen fungerar som företrädare för välfärdsområdet i forskningen och hjälper vid behov med det praktiska ordnandet. Den studerandes läroanstalt är ansvarig för styrandet av forskningens innehåll. 

 

Tutkimusluvan hakeminen

Tietoluvat

Kun hakemus koskee ainoastaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rekisterinpidossa olevia tietoja, tietolupaa haetaan tutkimuslupahakemuslomakkeella, joka toimitetaan liitteineen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo@vakehyva.fi).

Henkilötietojen käsittely

Allekirjoittamalla tutkimuslupahakemuksen sitoudut pitämään salassa tutkimuksen tai tietoluvan yhteydessä saadut luottamukselliset tiedot, perehtymään lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sekä tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin. Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä.

More information

Yhteydenotot, lisätiedot ja kyselyt

tutkimusluvat@vakehyva.fi

Tutkimuslupahakemuksen ja liitteiden toimitus

kirjaamo@vakehyva.fi