Invånare i Vanda och Kervo kan ansöka om social kredit

Aktuellt

Social kreditgivning är avsedd för personer med små inkomster och tillgångar. Krediten kan användas bland annat för nödvändiga betalningar, återbetalning av andra lån samt sysselsättningsrelaterade utgifter. Invånare i Vanda och Kervo kan ansöka om social kredit av Vanda och Kervo välfärdsområde.

Puun kukkia

Du kan ansöka om social kredit av Vanda och Kervo välfärdsområde.

Vanda och Kervo välfärdsområdesstyrelse godkände grunderna för beviljande av social kredit vid Vanda och Kervo välfärdsområde. Med social kredit avses ett lån med rimliga villkor för personer med små inkomster och tillgångar. Det är Vanda och Kervo välfärdsområde som beviljar social kredit åt invånare i Vanda och Kervo.

Målet är att förebygga marginalisering och överskuldsättning

Syftet med social kredit är förebyggandet av marginalisering och överskuldsättning, samt att möjliggöra ett självständigt liv. Social kredit möjliggör betalandet av vardagliga utgifter, såsom hälso- och sjukvårdsavgifter, om det inte finns någon annan kredit med rimliga villkor att tillgå. Social kredit förebygger överskuldsättning genom att erbjuda ett alternativ till lån med hög ränta och kan också användas för att återbetala befintliga lån.

Med hjälp av social kredit kan vi stöda särskilt dem som inte kan få någon annan form av kredit till rimlig kostnad. Konsumentkrediter med höga räntor och stora kostnader kan bara förvärra situationen för personer med låga inkomster eller som på annat sätt har en svag ekonomisk ställning.

Jari Salonen, chef för socialt arbete

Den sociala kreditens belopp är minst 200 euro och högst 10 000 euro. Den sociala krediten har ingen expeditionsavgift, regleringsprovision eller andra kreditkostnader, och återbetalningsperioden är upp till 5 år. Kunden debiteras den referensränta som avses i räntelagen 633/1982 12 § för den sociala krediten.

Beviljande av kredit övervägs noggrant

För att få social kredit av Vanda och Kervo välfärdsområde måste du ha en godtagbar anledning och vara fast bosatt i Vanda eller Kervo. När du ansöker om social kredit upprättar vi en plan med dig, där bland annat din ekonomiska situation, vilket syftet med krediten är, möjligheten att få kredit från andra penninginstitut och dina resonemang för kreditens inverkan klargörs. Vi kan kräva en uppföljningsperiod på 2–6 månader för att följa med hur du hanterar din ekonomi innan kreditbeslutet fattas. Om vi inte kan bevilja social kredit hänvisas du till ekonomi- och skuldrådgivningen för att söka en annan lösning på din situation.

För att uppnå en känsla av kontroll över den egna ekonomiska situationen är det viktigt att få stöd, handledning och rådgivning i alla frågor som rör ekonomi och skulder från den som beviljar den sociala krediten.

Henna Kaukonen-Nyholm, serviceområdeschef, service inom vuxensocialarbete

Social kredit kan beviljas för:

  • återbetalning av andra lån,
  • hushållets inköp,
  • mindre ändringsarbeten i bostaden,
  • hyresgarantier, flyttkostnader och hyresskulder,
  • sysselsättningsrelaterad utrustning,
  • övriga motiverade utgifter som stöder den sökande att kunna leva självständigt, såsom hälsovårdskostnader,
  • böter och brottsbaserade skadestånd, om krediten förhindrar ekonomisk utslagning och överskuldsättning och främjar ett självständigt liv.

I allmänhet kan social kredit inte beviljas åt personer som är företagare på heltid, som genomgår skuldsanering för privatpersoner eller som regelbundet mottar grundläggande utkomststöd.

Praxis vid Vanda och Kervo förenhetligas

Tidigare har ordnandet av social kreditgivning varit en frivillig verksamhet för kommunerna. Både Vanda och Kervo städer har tidigare ordnat social kreditgivning åt sina invånare. När Vanda och Kervo städers social- och hälsovårdstjänster överfördes till Vanda och Kervo välfärdsområde förenhetligades de tjänster som städerna tidigare ordnat. Nu har Vanda och Kervo välfärdsområdes styrelse godkänt de nya grunderna för beviljande av social kredit. Social kredit kan börja beviljas i maj i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer om områdesstyrelsens beslut i vår nyhet (på finska).

 

More information

Jari Salonen

Chef för socialt arbete
jari.salonen@vakehyva.fi

Henna Kaukonen-Nyholm

Service inom vuxensocialarbete
Serviceområdeschef
040 6120214 henna.kaukonen-nyholm@vakehyva.fi

Kirsi Leväpelto

Vuxensocialarbete och funktionshinderservice
Sektordirektör
0401832765 kirsi.levapelto@vakehyva.fi

Keywords

Aikuissosiaalityö