Puheeksiotto on tärkeää, kun herää huoli ihmisen päihteiden käytöstä. Päihteistä keskustelu vaatii rohkeutta ja päihteistä puhuminen koetaan joskus vaikeaksi. Mitä hankalammalta puhuminen tuntuu, sitä tärkeämpää on aloittaa ajoissa, jotta ongelmat eivät kasva vuosia piilossa.

Miten otan puheeksi huolen läheisen päihteidenkäytöstä?

Keskustelulle on hyvä varata rauhallinen paikka ja sopiva hetki. Läheiseltä on hyvä kysyä olisiko nyt  hyvä hetki keskustella itseä askarruttavasta aiheesta. Keskustelua aloittaessa on hyvä huomioida, että keskustelun osapuolet ovat sopivasti  levänneitä ja rauhallisia, eikä olo ole esimerkiksi kovin kiihtynyt tai nälkäinen. 

Hyvä lähtökohta puheeksi ottamiselle on lähteä liikkeelle kertomalla omasta huolestaan ja keskustelemalla niistä asioista, joita on läheisen voinnissa tunnistanut ja nähnyt.  

Puhuminen on aina myös kuuntelua. Jokainen keskustelu on ainutkertainen, ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa puhua. ​On hyvä huomioida, että toisinaan ihminen puolustautuu ja kiistää tilanteen. Kuitenkin hän voi jäädä miettimään asiaa itsekseen. Puheeksi ottaminen saattaakin olla jatkumo, johon palataan uudemman kerran. Ajan kuluttua voi palata aiheeseen ja kysyä esimerkiksi muistatko, kun aiemmin puhuimme ja mitä ajattelet siitä nyt? 

Omalla avoimella asenteella on vaikutusta keskustelun lopputulokseen, ei kannata tehdä tulkintoja eikä tuomita toista ihmistä. Erityisen tärkeää on toista kunnioittava keskustelun ilmapiiri. Läheisen tukena voi etsiä apua, mikäli hän haluaa, mutta hän tekee itse päätökset.​  

Omasta jaksamisesta on tärkeää pitää huolta ja hakea itselle apua, mikäli läheisen tilanne kuormittaa. 

Miten otan päihteet puheeksi ammattilaisena

Mini-interventio on lyhyesti päihteiden ongelmakäytön tunnistaminen ja siihen suhteutettu neuvonta. Menetelmä on alun perin kehitetty alkoholia haitallisesti käyttäville varhaisvaiheen neuvontaan, mutta sitä voi yhtä hyvin käyttää myös muihin tilanteisiin, joissa halutaan tukea asiakkaan käyttäytymisen muuttamiselle. Mini-interventio on helppo, nopea, edullinen ja tehokkaaksi todettu tapa puheeksiottoon. 

Mini-interventiossa toimintaa ohjaavat ”RAAMIT”; rohkeus, alkoholitietous, apu, myötätunto, itsemääräämisvastuu, toimintaohjeet. 

Rohkeus. Tuetaan rohkeuteen ja luottamukseen muutoksen mahdollisuuden suhteen.
Alkoholitietous. Annetaan yleistä ja yksilöllistä tietoa.
Apu. Ollaan muutoksessa apuna ja tukena.
Myötätunto. Ymmärretään muutoksen voivan olla vaikeaa ja suhtaudutaan potilaaseen lämpimästi, reflektoivasti ja empaattisesti.
Itsemääräämisvastuu. Viestitään, että henkilö on viime kädessä itse vastuussa muutoksesta.
Toimintaohjeet. Tukea ja käytännön välineitä päihteiden käytön vähentämiseen. 

Mini-intervention askeleet: 

1. Kysy asiasta
2. Tunnista riskit ja ongelmat
3. Motivoi muutokseen
4. Seuraa edistymistä  

Puheeksiotosta ja mini-interventiosta lisää THL:n sivuilta

Päihdelinkki sivuston vinkkejä vähentämiseen. 

Miten ja miksi kannattaa kysyä? 

• Koska päihteiden käyttö voi aiheuttaa tai pahentaa monia sairauksia, tulisi päihteiden käytöstä kysyminen ja käytön kartoittaminen olla osana jokapäiväistä asiakastyötä terveydenhuollossa. Suurin osa asiakkaista hyväksyy päihteistä keskustelemisen. ​ 

• Mitä varhaisemmassa vaiheessa pystytään tunnistamaan alkoholin riskikäyttö, huumausaineiden käyttö, sekakäyttö, tupakkatuotteiden tai rahapelien haitallinen käyttö, sitä vähemmän pysyviä haittoja ja riskejä pääsee syntymään. ​ 

•Alkoholin riskikäytön tunnistamiseen voi käyttää apuna AUDIT- tai AUDIT-C-kyselyä tai vain suoraa avointa keskustelua ja kysymistä alkoholin tai muiden päihteiden käytöstä.  ​ 

• Keskustelun voi aloittaa avoimella kysymyksellä esimerkiksi Mitä ajattelet päihteiden käytöstä? Minkä verran käytätte päihteitä? Kuinka usein käytätte päihteitä?​ 

•Suljettu kysymys eli kysymys, johon voi vastata "kyllä" tai "ei", voi johtaa keskustelun loppumiseen etenkin silloin, jos asiakas kieltää päihteidenkäyttönsä.  ​ 

• Avoin kysymys ei välttämättä tuo esiin ongelmakäyttöä, mutta sen avulla voidaan avata keskustelua enemmän ja eri näkökulmista. Tämän jälkeen voi edelleen jatkaa avoimilla kysymyksillä tai suunnata jatkokysymyksiä tarkentaen.​ 

• Voi olla epämuodollista, ei tarvitse olla menetelmän ammattilainen.​ 

• Kysyminen laittaa ajatukset liikkeelle. 

Mistä apua päihteiden käyttäjälle ja läheiselle?