Palvelut A-Ö

A

 • Adoptioneuvonta

  Palvelu

  Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan.

 • Alle kouluikäisen suun terveydenhuolto

  Palvelu

  Suun terveydenhuollon tehtävänä on alle kouluikäisen lapsesi suun terveyden edistäminen ja suun sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito.

K

 • Kasvatus- ja perheneuvonta

  Palvelu

  Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteena on lapsen ja nuoren suotuisan kasvun ja kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja perhesuhteita vahvistamalla.

 • Kouluikäisen suun terveydenhuolto

  Palvelu

  Koululaiset kutsutaan suun tarkastuksiin 1., 3., 5. ja 8. luokalla. Suun tarkastuksia voidaan tehdä useamminkin yksilöllisen tarpeen mukaan.

 • Kouluterveydenhuolto

  Palvelu

  Kouluterveydenhuolto edistää peruskoulujen oppilaiden sekä koulu- ja opiskeluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

 • Kuraattoripalvelut

  Palvelu

  Kuraattori tukee oppilaan ja opiskelijan koulunkäyntiä, opiskelua ja hyvinvointia yhteistyössä muiden koulun työntekijöiden ja lähiverkoston kanssa.

L

 • Lapsen elatusavun turvaaminen

  Palvelu

  Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan. Elatusavun määräytymisen pohjana on lapsen elatuksen tarve.

 • Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen

  Palvelu

  Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamisessa lastenvalvoja auttaa sinua lapsesi huoltajuuteen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä päätöksissä.

 • Lapsiperheiden eroauttaminen

  Palvelu

  Lapsiperheiden eroauttaminen on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille, jotka vielä harkitsevat eroa, tai jotka haluavat tukea jo toteutuneen eron jälkeiseen elämäntilanteeseen.

 • Lapsiperheiden kotipalvelu

  Palvelu

  Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä arjen apua, kun perheesi toimintakyky on alentunut.

 • Lapsiperheiden muut sosiaalihuollon palvelut

  Palvelu

  Hyvinvointialueella voidaan järjestää lapsellesi ja/tai perheellesi laaja-alaisesti erilaisia sosiaalihuollon palveluita

 • Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus

  Palvelu

  Neuvonnassa ja ohjauksessa autetaan ja neuvotaan sinua lapsiperheisiin liittyvissä kysymyksissä matalalla kynnyksellä.

 • Lapsiperheiden sosiaaliohjaus

  Palvelu

  Sosiaaliohjauksen tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

  Palvelu

  Perheesi voi saada lapsiperheiden sosiaalityötä, jos sosiaalityöntekijä on arvioinut perheesi tarvitsevan erityistä tukea sosiaalityön muodossa.

 • Lasten ja nuorten fysioterapia

  Palvelu

  Fysioterapiassa tuetaan ikätasoista kehittymistä ja ohjataan vanhempia taitojen kehittymisen tukemiseksi.

 • Lasten ja nuorten lääkinnällinen kuntoutus

  Palvelu

  Lääkinnällinen kuntoutus on täydentävää kuntoutustoimintaa, johon kuuluvat yksilöllisesti myönnettävät terapiat ja apuvälineet.

 • Lasten ja nuorten puheterapia

  Palvelu

  Puheterapialla vahvistetaan kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen, sekä syömisen taitoja, ja ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia.

 • Lasten ja nuorten ravitsemusterapia

  Palvelu

  Ravitsemusterapeutilta saat ohjausta syömiseen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

 • Lasten ja nuorten toimintaterapia

  Palvelu

  Toimintaterapiassa saat tukea iänmukaisista toiminnoista suoriutumiseen.

 • Lasten mielenterveyspalvelut

  Palvelu

  Tarjoamme apua mm. lapsen tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn, kaveritaitoihin tai mielialaan ja jaksamiseen liittyvissä pulmissa.

 • Lastenneuvola

  Palvelu

  Lastenneuvolassa seurataan lapsesi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä.

 • Lastensuojelun laitoshoito

  Palvelu

  Järjestetään lastensuojelulain nojalla 0-17-vuotiaille lyhyt- sekä pitkäaikaisena, kiireellisenä tai avohuollon sijoituksena tai huostaanottona.

 • Lastensuojelun perhehoito

  Palvelu

  Lastensuojelulain perusteella sijoitetun lapsen huolenpidon ja kasvatuksen järjestäminen sijaisperheessä tai ammatillisessa perhekodissa.

 • Lastensuojelun sosiaalityö (avo- ja sijaishuolto)

  Palvelu

  Lastensuojelun sosiaalityö tukee lasta ja perhettä, jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantuvat tai hän käytöksellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään.

N

O

 • Opiskeluhuollon psykologipalvelut

  Palvelu

  Psykologit tukevat sinua oppimiseen, tunne-elämään ja arkeesi liittyvissä kysymyksissä esiopetuksessa, kouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

 • Opiskeluterveydenhuolto

  Palvelu

  Opiskeluterveydenhuolto edistää sinun, hyvinvointialueen opiskelijoiden ja koko opiskeluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

P

 • Perheasioiden sovittelu

  Palvelu

  Perheasioiden sovitteluun voit hakeutua erotilanteessa, kun tarvitset tukea uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa ja lapsen asioista sopimisessa.

 • Perhekuntoutus

  Palvelu

  Perhekuntoutuksen tavoitteena on edistää perheen toimintakykyä ja turvallisuutta ympärivuorokautisissa laitosolosuhteissa ja perheen elinympäristössä.