Vantaan päihdetilannekyselyyn osallistuttiin aktiivisesti – kuntalaiset haluavat osallistua ja vaikuttaa 

Ajankohtaista

Päihdetilannekysely toteutettiin 26.9–16.10.2022 Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa. Kyselyn avulla saadaan tietoa kaupunkilaisten kokemuksista oman asuinalueensa päihdetilanteesta ja ideoita ehkäisevään päihdetyöhön. Eniten vastauksia saatiin 31–45-vuotiailta (37 %) ja vähiten yli 61-vuotiailta (7 %). Alueista eniten vastauksia saatiin Myyrmäestä (11 %), Tikkurilasta (8 %) ja Kivistöstä (8 %). Kysely toteutetaan verkossa joka toinen vuosi.

Vantaalaiset osallistuivat aktiivisesti viidettä kertaa toteutettuun Päihdetilannekyselyyn ja vastauksia saatiin 2008. Heiltä kysyttiin, miten vastaajat itse voisivat osallistua päihdehaittojen ehkäisemiseen.

Vastauksissa lähdettiin liikkeelle omasta lähipiiristä. Hyvien läheissuhteiden ylläpitäminen ja itse esimerkkinä toimiminen nähtiin tärkeänä. Avoin keskustelu omien lasten ja heidän kavereidensa kanssa tuli useammassa vastauksessa esille ehkäisevässä merkityksessä. Päihdekulttuuriin ja asenteisiin haluttiin vaikuttaa ja esimerkkeinä tuotiin esille sekä omien että työpaikkojen juhlien alkoholittomat tarjoilut. Lisäksi Vantaalle toivottiin päihteetöntä iltatapahtumaa. 

Kaupungilla liikkuessa lähimmäisistä pidetään huolta tarkistamalla liian päihtyneen vointi ja hälyttämällä tarvittaessa apua. Viranomaisille tiedotetaan ja haluttaisiin matalalla kynnyksellä tiedottaa enemmänkin huolista, rikoksista ja levottomuuksista.

Vastaajat haluavat ottaa kantaa ja vaikuttaa kyselyihin osallistumalla, sekä äänestämällä. Lisäksi vapaaehtoistyöhön ollaan valmiita ja halukkaita osallistumaan ammattilaisten apuna, koska nuorten hyvinvointi ja alueiden yleinen turvallisuus koetaan tärkeänä. 

Vuonna 2024 tavoitteena on toteuttaa kysely koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Sähkösavukkeiden käyttö lisääntynyt nuorten keskuudessa  

Päihdetilannekyselyssä tulee esille lisääntyneet havainnot alaikäisten sähkösavukkeiden, eli vapen, käytöstä. Nyt vastaajista 53 % oli havainnut alaikäisten sähkösavukkeiden käyttöä, kun 2020 vastaava luku oli 26 %. Ilmiö tulee esille myös Helsingin ja Espoon tuloksissa. Lisäksi pääkaupunkiseudun ehkäisevän päihdetyön toimijat ovat saaneet sähkösavukkeista yhteydenottoja viime keväästä lähtien kouluilta ja nuorisopalveluista.  

Ehkäisevä päihdetyö tekee sähkösavukkeisiin liittyen yhteistyötä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa ja rohkaisee myös huoltajia tutustumaan aiheeseen sekä ottamaan vapen puheeksi nuorten kanssa.

Vapeen liittyy haitallisia terveysvaikutuksia ja nuoret hankkivat vapea usein katukaupasta, johon liittyy riskejä. Päihdetilannekyselyssä nousi esille myös päihteiden välittämiseen liittyvät havainnot, esimerkiksi huumausaineiden välittämistä on havainnut 38 % ja tupakkatuotteiden välittämistä 28 % vastaajista.   

Yleinen turvattomuus 

Vantaan vastaajista 43 % oli pelännyt julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä henkilöitä ja 30 % oli joutunut päihtyneen henkilön sanallisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi edellisen 12 kuukauden aikana.  Liikenteen solmukohdat, ostoskeskukset, liikennevälineet, kauppojen edustat ja puutteellisesti valaistut alueet koettiin erityisen turvattomiksi etenkin pimeän aikaan.

Lasten omatoiminen kaupassa käyminen huoletti ja lasten mukana oleminen ahdisti, jos ostoskeskus koettiin levottomana. Päihtyneiden ihmisten kovaääninen käyttäytyminen, välienselvittely, aggressiivisuus ja arvaamattomuus pelottavat. 

Kuntalaiset nostivat kyselyssä esille, että he kaipaisivat yhteydenottokanavaa, jonne voisivat matalalla kynnyksellä ilmoittaa huolestaan kohdatessaan turvattomuutta tai epäsopivasta päihtyneestä käyttäytymisestä tietyillä alueilla. Yhteydenottokanavan kautta he voisivat tuoda kokemuksiaan näkyviksi ja tulisivat kuulluksi.

Turvattomina koetuille alueille toivottiin jalkautuvaa kohtaavaa ohjaustyötä, sekä poliisien partiointia. Kyselyn vastauksissa tuotiin esille, että nuorille tarvittaisiin myös myöhäisempään ilta-aikaan vaihtoehtoista tekemistä, jotta nuoret eivät kokoontuisi haitallisen toiminnan äärelle. Ilta- ja yöaikaan kun nuoret ovat liikkeellä, tulisi olla saatavilla myös ohjausta sekä tukea.

Vuonna 2024 tavoitteena on toteuttaa kysely koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Lisätietoja

Kati Tervo

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Erityissosiaaliohjaaja
040 593 9202

Anne Suominen

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kouluttaja
040 4863617