Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen arviointikertomus vuodelta 2022 on julkaistu

Ajankohtaista

Vantaan- ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on lain hyvinvointialueesta 125§ mukaisesti arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä 12. kesäkuuta.

Tarkastuslautakunta keskittyi vuoden 2022 arviointityössään seuraamaan hyvinvointialuevalmistelun etenemistä kohti järjestämisvastuun siirtoa. Samalla pyrittiin kartoittamaan kokonaiskuvaa siitä, minkälaisista asetelmista hyvinvointialue lähtee tuottamaan palveluita, minkälainen palvelukysyntä hyvinvointialueellamme on nyt ja millainen se tulee olemaan. Vuoden 2022 arvioinnissa haluttiin myös seurata toiminnan käynnistymisen jälkeistä aikaa ja vuoden 2023 ensimmäisiä tunnelmia järjestämisvastuun siirron jälkeen. Järjestämisvastuun siirron onnistumisen keskiössä olivat hyvinvointialueen kyky havaita mahdolliset riskit ajoissa ja hyvät ennakkosuunnitelmat riskien hallitsemiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirto onnistui

Kokonaisuutena tarkasteltaessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelutoimielin täytti sille asetetut tavoitteet ja valmistelussa päästiin vuoden 2022 loppuun mennessä siihen pisteeseen, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue oli valmis ottamaan vastaan sille laissa määritellyt tehtävät ja vastuut.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan mukaan uuden 4300 henkilön organisaation rakentaminen lyhyessä ajassa oli suuri ponnistus, josta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelutoimielin suoriutui erittäin hyvin ja riskien hallintaan oli rakennettu toimivat viestintäjärjestelmät ja prosessit. Järjestämisvastuun siirto onnistui turvallisesti, mikä oli keskeisin tavoite.

ICT-muutoskustannuksien rahoitus

Tarkastuslautakunta nostaa esille vuoden 2022 arviointikertomuksessa ICT-valmistelurahoituksen. Talousarviovalmisteluvaiheessa ICT-rahoituspäätöstä ei ollut vielä tehty eikä myönnettävän rahoituksen suuruudesta ollut vielä luotettavaa arviota, joten talousarvio ICT-muutoskustannusten esitettiin tuotavan päätöksentekoon vasta myöhemmässä vaiheessa. ICT-valmisteluun haettiin rahoitusta 44 milj. euroa, mutta lopullinen myönnetty valmistelurahoitus oli selvästi tätä pienempi. Joulukuussa 2021 päätös valtionavustuksesta oli 7,7, milj. euroa ja elokuussa 2022 vielä 7,5 milj. euroa lisää.

Tarkastuslautakunnan selvityksen mukaan toteutuneita ICT-kustannuksia ei ole eritelty tilinpäätöksessä, eikä myöskään talousarviota vuoden 2022 ICT-muutoskustannuksista ei ole tuotu päätöksentekoon. ICT-valmisteluprojekti jatkuu vielä ainakin kesäkuulle 2023.

Tarkastuslautakunta haluaa tarkemman selvityksen siitä, mitä ICT-palvelujen osalta on vielä tekemättä ja mikä on ICT-muutoskustannusten kokonaissumma, jolla hyvinvointialueen kaikki kriittiset järjestelmät on saatu valmiiksi. Tarkastuslautakunta tiedustelee myös arviota tulevasta ICT– käyttökustannustasosta.

Tarkastuslautakunta toteaa yleisesti, että vuoden 2022 talousarvion valmistelun aikaan ei tiedetty tarkasti tulevaisuuden valmistelurahoituksen suuruutta, mikä näkyi vajavaisena talousarviona.

Lopullinen rahoitus oli kuitenkin riittävä ja hyvinvointialueen valmistelevat tehtävät saatiin pääosin hoidettua.

Palkkaharmonisointiin tulee varautua ennakoivasti, jotta henkilöstön saatavuus turvataan

Tarkastuslautakunta yhtyy tilinpäätöksessä esitettyyn näkemykseen siitä, että henkilöstön saatavuus ja riittävyys ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella palvelukyvyn suurin haaste.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle siirtyneiden yksiköiden välillä on tunnistettu palkkauseroja samanlaisten tehtävien välillä. Alustavan arvion mukaan vaaditaan noin 10 milj. euroa, että palkat saadaan yhtenäistettyä eli harmonisoitua eri yksiköiden välillä. Summa tulee vielä kasvamaan, kun palkkoja korotetaan.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan harmonisaatioaikataulu seuraa valtakunnallisia sopimuksia ja ajoittuu vuosille 2023-2025. Ensimmäinen harmonisointierä ajoittuu kesäkuulle 2023. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue nopeuttaa aikataulua omaehtoisella harmonisointierällä vielä lokakuussa 2023 työmarkkinoiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tarkastuslautakunnan mukaan kannustava palkkaus, tasapuolinen kohtelu ja kilpailukykyiset henkilöstöedut ovat keskeisiä tekijöitä kilpailtaessa osaavasta työvoimasta.

Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia hyvinvointialuevalmisteluun osallistuneita ja kaikkia niitä tahoja, jotka mahdollistivat tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan arviointivuonna 2022.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen arviointikertomus 2022.

Lisätietoja arviointikertomuksesta:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, puh. 050 512 0510

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen, puh. 040 355 9392